Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie badania ustawowego w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego

Warszawa, 19 września 2019 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

RADA NADZORCZA

LOTAMS Technical Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469473, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej numer NIP 9512369173, REGON 146774903 i kapitał zakładowy w kwocie 500.000,00 PLN, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

___________________________________________________________________

 

Przeprowadzenie badania ustawowego w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. przeprowadzenie badania ustawowego w zakresie rocznego badania sprawozdania finansowego LOTAMS Technical Support sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 2. przeprowadzenie badania ustawowego w zakresie rocznego badania sprawozdania finansowego LOTAMS Technical Support sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

_____________________________________________________________

 

Zakres prac

 

 1. przeprowadzenie badania ustawowego w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 2. udział biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu w spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania, a także udział na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

 

Wymogi dotyczące zawartości oferty

 

 1. informacje pisemne o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, jego kierownictwie, o liczbie zatrudnionych w tym biegłych rewidentów;
 2. kopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 3. informacja o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu;
 4. opis dotychczasowego doświadczenia oferenta oraz przykładowy wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez oferenta w ciągu ostatnich 2 lat (prosimy o wskazanie doświadczenia
  w branży, w której działa Spółka lub w badaniu podmiotów o podobnym charakterze);
 5. oświadczenie o spełnianiu przez oferenta warunków do wyrażenia bezstronnej
  i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 6. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniach Rady Nadzorczej według załączonego wzoru;
 7. informacje o zespole, który będzie przeprowadzał badanie;
 8. wskazanie metod i proponowanego harmonogramu realizacji prac;
 9. cenę;
 10. warunki płatności;
 11. okres ważności oferty (co najmniej 60 dni).

 

Składanie ofert

 

Prosimy o składanie ofert do dnia: 14 października 2019 roku, do godziny 15:00.

 

O ważności oferty decyduje data wpływu do Spółki oferty w postaci papierowej.

 

Podpisaną ofertę, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza LOTAMS Technical Support sp. z o.o. – Oferta na badanie rocznego sprawozdania finansowego LOTAMS Technical Support sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.– NIE OTWIERAĆ” należy składać w siedzibie Spółki (za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście).

 

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt na adres e-mail:

stanisław.zarzycki@lotams.com

 

Zastrzeżenia:

 1. a) zakres oferty powinien być zgodny z wymaganiami przedstawionymi powyżej; jeśli będzie on rozszerzony o elementy nie występujące w niniejszym zapytaniu lub nie będzie zawierał niektórych z nich, powinno to być wyraźnie zaznaczone;
 2. b) zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi Oferentami;
 3. c) zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak też unieważnienia postępowania ofertowego, również po dokonaniu wyboru jednej z ofert;
 4. d) złożenie oferty oznacza zapoznanie się z niniejszymi warunkami postępowania ofertowego oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń;
 5. e) wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent;
 6. f) zastrzegamy sobie możliwość zmiany warunków postępowania ofertowego do chwili wybrania jednej z ofert;
 7. g) wybór oferty i przekazanie informacji o wyborze oferty nie oznacza zawarcia umowy; zamówienie może być udzielone wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.