Zapytanie ofertowe – Przygotowanie opinii i raportu biegłego rewidenta, o stanie wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji

Warszawa, 12 września 2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 LOT Aircraft Maintenence Services Sp. z o. o.

(dalej „LOTAMS” lub „Spółka”)

 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C 02-146 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352848, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej numer NIP 522-294-67-95 i kapitał zakładowy w kwocie 175 470 063,60PLN, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Przygotowanie opinii i raportu biegłego rewidenta, o stanie wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

 

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o., należąca do Polskiej Grupy Lotniczej SA. oraz Skarbu Państwa, realizuje projekt budowy bazy obsługi technicznej statków powietrznych na teranie lotniska Rzeszów – Jasionka (dalej: „CEL”, „INWESTYCJA”). Planowana INWESTYCJA obejmuje zakup nieruchomości, budowę na niej hangaru do bazowej obsługi samolotów, w tym szerokokadłubowych, wraz z zapleczem techniczno-warsztatowo-socjalnym, towarzyszącą infrastrukturą oraz wyposażeniem. Planowany termin przekazania INWESTYCJI do eksploatacji to rok 2022. Na ten CEL Spółka uzyskała wsparcie (dalej: „WSPARCIE”) niebędące pomocą publiczną udzielone na podstawie umowy ze Skarbem Państwa – ministrem właściwym do spraw Gospodarki. Wykonywanie tej umowy w zakresie uprawnień i obowiązków Skarbu Państwa zostało powierzone Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.

 

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje:

 1. Przygotowanie opinii i raportów biegłego rewidenta o stanie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację CELU, dotyczących sprawozdań kwartalnych
  z wykorzystania środków WSPARCIA, w języku polskim w ilości 4 egzemplarzy,
  w języku angielskim w ilości 2 egzemplarzy oraz w postaci plików pdf.
 2. Przygotowanie opinii i raportów biegłego rewidenta o stanie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację CELU, stanowiących razem załączniki do sprawozdań rocznych z wykorzystania środków WSPARCIA, w języku polskim w ilości
  4 egzemplarzy, w języku angielskim w ilości 2 egzemplarzy oraz w postaci plików pdf.
 3. Udział biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki, jak również
  (o ile będzie to konieczne) udział w posiedzeniach jednostki nadzorującej realizację umowy WSPARCIA z ramienia Skarbu Państwa.

 

Zakres prac:

Opinie i raporty kwartalne oraz roczne biegłego rewidenta, o których mowa
w Przedmiocie zapytania ofertowego powinny zawierać w szczególności:

 1. informację, czy środki finansowe pochodzące ze WSPARCIA były przez LOTAMS wykorzystane zgodnie z CELEM, na który zostały udzielone;
 2. informację, czy harmonogram realizacji INWESTYCJI, na którą WSPARCIE zostało udzielone jest realizowany bez opóźnień;
 3. informację, czy LOTAMS stosował prawidłowe procedury finansowo-księgowe dotyczące realizacji umowy WSPARCIA, w zakresie:
  1. prowadzenia wiarygodnej ewidencji księgowej wpływów i wydatków środków finansowych pochodzących ze WSPARCIA, zgodnej z ustawą o rachunkowości
   i profesjonalną praktyką;
  2. prawidłowej kontroli wpływów i wydatkowania środków pieniężnych pochodzących ze środków finansowych pochodzących ze WSPARCIA;
  3. właściwego udokumentowania wydatków, kompletności dokumentacji księgowej oraz prawidłowej kontroli merytorycznej i finansowej, która stanowiła podstawę wypłat przez przedsiębiorcę środków pochodzących ze WSPARCIA;
  4. właściwych zasad gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej
   z realizacją umowy WSPARCIA, a także jej kompletności;
 4. informację, czy sprawozdania LOTAMS są prawidłowe i rzetelne oraz czy wynikają
  z dokumentacji i ewidencji księgowej;
 5. opinię, czy istnieją ewentualne zagrożenia w realizacji umowy WSPARCIA;
 6. opinię, czy w trakcie badania stwierdzono ewentualne przypadki naruszenia prawa.

 

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 1. Pełną nazwę firmy oraz dane adresowe oferenta.
 2. Wskazanie LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jako adresata oferty.
 3. Informacje pisemne o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, jego kierownictwie, o liczbie zatrudnionych, w tym biegłych rewidentów.
 4. Kopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 5. Opis dotychczasowego doświadczenia oferenta oraz przykładowy wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez oferenta
  w ciągu ostatnich 2 lat, ze szczególnym podkreśleniem badania sprawozdań finansowych dotyczących wykorzystania środków WSPARCIA udzielonego ze środków Skarbu Państwa lub ze środków Unii Europejskiej.
 6. Oświadczenie o spełnieniu przez oferenta warunków wyrażenia bezstronnej
  i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 7. Informacje o zespole, który będzie przeprowadzał badanie, w szczególności o jego kwalifikacjach i doświadczeniu, oraz dane kontaktowe członków tego zespołu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
 8. Wskazanie metod i proponowanego harmonogramu realizacji prac.
 9. Cenę i warunki płatności za poszczególne usługi.
 10. Propozycję treści umowy na realizację przedmiotu zapytania.
 11. Okres ważności oferty – co najmniej 60 dni.

 

Kryteria oceny oferty:

 1. Spełnienie wymogów formalnych zapytania ofertowego.
 2. Ocena merytorycznego przygotowania oferenta.
 3. Cena za usługi.

 

Termin i główne warunki realizacji umowy:

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia przedmiotowych usług: 1 października 2019 r.
 2. Wymagane terminy przekazania opinii i raportów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zasady przygotowania i składania ofert:

 1. Oferta powinna być przygotowana przez Oferenta w języku polskim, wyceniona
  w złotych polskich, przedstawiona w kwotach netto.
 2. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań oferty.
 3. Podpisaną ofertę, w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. Biuro Finansów – Oferta na badanie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację inwestycji – NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w Biurze Przepustek przy wejściu głównym do siedziby Spółki do godziny 14:00 dnia 26 września 2019 r. Oferty będą przyjmowane w dni robocze, w godzinach 7:00- 15:00.

 

Przebieg postępowania ofertowego:

 1. LOTAMS zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru ofert. W szczególności dopuszcza możliwość wyboru dwóch najlepszych ofert w celu prowadzenia dalszych negocjacji.
 2. Niezwłocznie po zamknięciu postępowania ofertowego Oferenci zostaną, pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, poinformowani o przyjęciu ich oferty.
 3. Wybór oferty i przekazanie przez LOTAMAS informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie oznacza zawarcia umowy pomiędzy Oferentem i Spółką. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że informacja o przyjęciu oferty będzie stanowić zaproszenie do dalszych rozmów.
 4. Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi po ustaleniu szczegółowych warunków.
 5. LOTAMS zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak też unieważnienia postępowania ofertowego, również po dokonaniu wyboru jednej z ofert.
 6. Złożenie oferty oznacza zapoznanie się z zawartymi w zapytaniu ofertowym warunkami postępowania ofertowego oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
 7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
 8. LOTAMS zastrzega sobie możliwość zmiany warunków postępowania ofertowego do chwili wybrania jednej z ofert.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji Oferenci proszeni są o kontakt z następującymi osobami:

 • Stanisław Zarzycki, tel: 536 360 330, e-mail: stanislaw.zarzycki@lotams.com – Dyrektor Biura Finansów
 • Grzegorz Boerner, tel: 536 360 008, e-mail: grzegorz.boerner@lotams.com – Kierownik Projektu.

Harmonogram raportowania – https://lotams.com/pl/wp-content/uploads/2019/09/Harmonogram-raportowania-12092019.pdf