Informacja o administratorze danych osobowych

 

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 128 170 107,00 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116; e-mail: daneosobowe@lotams.com („Administrator”) informuje niniejszym:

 

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 45C, 02-146 Warszawa nr KRS 0000352848

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 45C , 02-146 Warszawa nr KRS 0000352848

e-mail: daneosobowe@lotams.com

 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Prowadzenie bieżącej rekrutacji
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne
  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  przed zawarciem umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący
  na administratorze danych osobowych)
Przetwarzanie danych osobowych kandydatów
do pracy w przyszłych procesach rekrutacji
 • art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora:

Administrator nie realizuje prawnie uzasadnionych interesów przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • do momentu zakończenia procesu rekrutacji – w przypadku bieżących rekrutacji,
 • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody.

8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie maila zawierającego informację o cofnięciu zgody na adres e-mail: daneosobowe@lotams.com
 • prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

9. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwości zawarcia umowy o pracę/zlecenia/o dzieło/o świadczenie usług/o współpracę.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Administrator nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45 C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com