Informacja o administratorze danych osobowych dla kandydatów do pracy

 

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), informujemy niniejszym, że:

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, nr KRS 0000352848, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu.

 

Inspektor ochrony danych osobowych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym realizacją praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane, prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych – Panią Magdaleną Wolańską, przesyłając wiadomość na adres:

 • e-mail: daneosobowe@lotams.com, lub
 • LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, z dopiskiem „Dane osobowe”

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. W celu prowadzenia bieżącego procesu  rekrutacji, Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO (dane mogą być przez nas przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią /Pana zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie) – w przypadku podanie przez Panią/Pana szerszego zakresu danych niż wskazane powyżej (w tym np. zdjęcie, inne dane do kontaktu, stan cywilny, itp.);
 • 9 ust. 2 lit. a ) RODO (dane mogą być przez nas przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią /Pana wyraźnej zgoda) – przypadku podanie przez Panią/Pana danych szczególnych kategorii (wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO);
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w trakcie procesu rekrutacji, w tym podczas rozmów kwalifikacyjnych, dane będą przetwarzane w celu zweryfikowania Pani/Pana umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do pracy na określonym stanowisku;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązków prawnych ciążących na Administratorze) – w celu zawarcia umowy o pracę na Administratora danych jako pracodawcę, nałożone są także obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy (np. w zakresie medycyny pracy);
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Administrator ma także prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
 1. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w przyszłych procesach rekrutacji:
 • Na podstawie odrębnie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

 

Kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów powierzenia, takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, firmy świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, doradztwa personalnego, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów papierowych i nośników elektronicznych.

 

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby bieżącej rekrutacji – Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Okres ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Pana prawa:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres UODO: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com