Polityka przetwarzania danych osobowych w LOTAMS

 

Szanujemy i przestrzegamy prawa do prywatności osób, których dane przetwarzamy, w tym osób odwiedzających serwisy internetowe LOTAMS.

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są udostępniana każdorazowo, podczas ich pozyskiwania. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym mogą być one przekazywane.

Stosujemy wymagane przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Chcąc zapewnić przejrzystość realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych przedstawiamy obowiązujące w LOTAMS zasady.

 

Definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę Przetwarzania danych osobowych w LOTAMS, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;

Portal oznacza stronę internetową www.lotams.com;

Administrator, LOTAMS, Spółka – oznacza LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C , 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 175 470 063,60 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116;

Fanpage oznacza profil publiczny LOTAMS na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Linkedin, Tweeter, Youtube;

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”, „podmiot danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem Portalu i jednocześnie Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Portalu lub Fanpage, naszych klientów i partnerów biznesowych oraz ich pracowników, kandydatów do pracy, uczestników konkursów, osób kontaktujących się z nami – jest LOTAMS.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym realizacją praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane, prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, tj. Panią Magdaleną Wolańską, przesyłając wiadomość na adres: e-mail: daneosobowe@lotams.com, lub adres siedziby LOTAMS, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez LOTAMS w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, oraz przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, a dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

LOTAMS może przetwarzać Pani / Pana dane osobowe, w szczególności, w niżej wymienionych celach:

 

CELKATEGORIE DANYCHPODSTAWA PRZETWARZANIACZAS PRZETWARZANIA
Prowadzenie korespondencji e-mail i/lub tradycyjnej – w przypadku, gdy kierowana jest do Administratora korespondencja niezwiązana z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową,   dane osobowe nadawcy korespondencji przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji z nadawcą i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja;

Komunikacja telefoniczna – w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami – podjęta na żądanie osoby, której dane dotyczą

 

Przetwarzamy dane przekazane nam przez nadawcę korespondencji, rozmówce kontaktującego się z nami telefonicznie,   takie jak:

adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, adres do korespondencji, nazwę firmy, inne dane przekazane w korespondencji

Podane dane osobowe przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji / kontaktu telefonicznego – przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora lub rozwiązaniu zgłoszonej sprawy, w związku z jego działalnością gospodarczą) – przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora 

Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

 

Rekrutacja – Administrator w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. Jeżeli przesłane aplikacje będą zawierały dodatkowe dane, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie wyrażonej przez kandydata. W przypadku braku wyrażenia zgody bądź przekazania przez kandydata informacji nieadekwatnych do celu jakim jest rekrutacja – aplikacje takie nie będą wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacjiPrzetwarzamy dane przekazane nam przez kandydata składającego aplikację:

·         wymagane przepisami kodeksu pracy: imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

·         przekazane na podstawie zgody, takie jak: dodatkowe dane kontaktowe, fotografia, dodatkowe kwalifikacje

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

·      wykonanie obowiązków związanych z procesem rekrutacji wynikających z Kodeksu pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

·      konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

·      zgoda wyrażona przez kandydata na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

·      prawnie usprawiedliwiony cel Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jakim jest weryfikacja kwalifikacji kandydata oraz ustalenie warunków współpracy, a także ewentualna obrona lub dochodzenie roszczeń

 

·      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia rekrutacji;

·      w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji – przez 12 m-cy od dnia przesłania aplikacji;

·      do momentu wycofania zgody na przetwarzanie – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na jej podstawie

Prowadzenie działań marketingowych (w tym przesyłanie Newsletter)Do przesłania Newsletter’a potrzebny nam jest Pani/Pana adres e-mailPrzetwarzanie danych jest możliwe po uzyskaniu zgody wyrażonej przez użytkownika Portalu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody przez użytkownika Portalu
    Przeprowadzenie konkursów, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz przekazanie nagródPrzetwarzamy dane przekazane dobrowolnie przez uczestników konkursu takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.

W przypadku zwycięzców w konkursach dodatkowo przetwarzać będziemy dane niezbędne do przekazania i rozliczenia nagrody

Przetwarzamy dane na podstawie:

·         zaakceptowania przez uczestnika konkursu regulaminu,

·         obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

·         na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora

 

Dane osobowe zwycięzców będziemy przetwarzać przez 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego w którym odbył się konkurs;

Dane pozostałych uczestników konkursu będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Zarządzanie stroną internetową oraz prowadzenie Fanpage – dane osobowe pozostawione przez osoby odwiedzające profile społecznościowe Administratora (takie jak: identyfikatory internetowe, komentarze, polubiebnia) przetwarzane są w celu :

·         umożliwienia aktywności osobom odwiedzającym Portal / Fanpage,

·         udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości kierowane przez użytkownika Portalu / Fanpage

·         efektywnego prowadzenia Fanpage poprzez przedstawienie użytkownikom informacji o inicjatywach i aktywnościach Administratora oraz promowaniem wydarzeń,

·         prowadzenia statystyki i analityki w celu poprawy funkcjonowania Portalu / Fanpage

·         ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

 

Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania danych przez administratorów (właścicieli) portali społecznościowych

Przetwarzamy takie dane jak: nazwa użytkownika portalu społecznościowego, dane przekazane w treści komentarzy / wiadomościDane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest udzielenie odpowiedzi na wiadomości i komentarze użytkowników Portalu / Fanpage, dostarczenie informacji o działalności Administratora, analiza danych statystycznych oraz w razie konieczności – dochodzeniu i obronie przez roszczeniamiDane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownicy portali społecznościowych obserwujący Fanpage Administratora mają prawo zawsze usunąć swoje komentarze pod postami Administratora, przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z posiadania konta na danym portalu społecznościowym

Zawarcie oraz realizacja umowyPrzetwarzamy dane niezbędne do zawarcia umowy, tj.: nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, nr rachunku bankowegoPrzetwarzanie jest niezbędne do:

·         wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

·         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

·         ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy oraz do czasu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z jej realizacją
Przetwarzanie danych osobowych członków personelu kontrahentów lub klientów współpracujących z administratorem; kategorie przetwarzanych danych: imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu służbowego, adres e-mail służbowyPrzetwarzamy dane osób wskazanych do kontaktu podane przez naszych klientów / kontrahentów / partnerów biznesowych, tj.:

Imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest prawidłowa realizacja zawartej z klientem lub kontrahentem umowy

Dane osobowe udostępnia nam pracodawca / zleceniodawca osoby fizycznej

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania
Nawiązanie, utrzymanie kontaktów biznesowych (zbieranie danych osobowych podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek)Przetwarzamy dane podane przez naszego partnera biznesowego / potencjalnego partnera biznesowego, tj.: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mailDane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzona działalnością – art. 6 ust. 1 lit. f) RODODane osobowe będziemy przetwarzać przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania

 

Obsługa procesu składanych reklamacjiPrzetwarzamy dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, tj.: imię i nazwisko / nazwa firmy składającej reklamację, dane kontaktowe (adres prowadzonej działalności / adres korespondencyjny / adres e-mail, nr telefonu)Przetwarzanie jest niezbędne do:

·         wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

·         wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji
Badania poziomu satysfakcji klientów LOTAMSPrzetwarzamy dane osoby udzielającej odpowiedzi na nasze pytania ankietowe, tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mailDane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. budowanie pozytywnego wizerunku firmy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez 5 lat od przeprowadzonej ankiety
Kontrola dostępu na teren Administratora oraz monitoring wizyjny terenu LOTAMSPrzetwarzamy dane zarejestrowane przez kamery monitoringu w postaci wizerunku osoby przebywającej na terenie LOTAMS, oraz dane niezbędne do wejścia na teren spółki, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu (o ile została udzielona zgoda na wjazd na teren spółki)Dane są przetwarzane na podstawie:

·           Obowiązku wypełnienia przepisów prawa dot. realizacji Krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego -art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

·           Dane zebrane przez monitoring są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Administratora oraz kontroli produkcji – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Nagrania przechowywane są przez 3 m-ce od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas jest przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Analiza danych, między innymi zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Portalu, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka

 

Kategorie przetwarzanych danych zostały wskazane poniżej, w Polityce cookies·           dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

·           dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać:

·      do momentu wycofania zgody

·      do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania

Ustalenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami

 

Kategorie przetwarzanych danych będą w każdym przypadku wskazywane odrębnie i ograniczone do niezbędnego minimum dla danego celu (ustalenie / dochodzenie / obrona roszczeń)Dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń

 

Okres przetwarzania może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie niszczone lub anonimizowane.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy są uzależnione od celu ich przetwarzania, jednak w każdym przypadku postępujemy zgodnie z zasadą minimalizmu określoną w RODO. Dane osobowe, które przetwarzamy to:

 • informacje, które mogą same w sobie identyfikować osobę fizyczną bądź pośrednio pozwalają na taką identyfikację, takie jak: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, wizerunek, adres poczty elektronicznej, numery telefonu, stanowisko, inne dane kontaktowe, adres protokołu internetowego („IP”), identyfikatory urządzeń, identyfikator internetowy, zawartość plików cookies,
 • jak również informacje, które mogą nie być same w sobie identyfikatorami użytkownika, ale które przechowujemy wraz z takimi identyfikatorami, na przykład sposób korzystania przez użytkowników Portalu / Fanpage z naszych usług lub kraj, w którym użytkownik przebywa w trakcie korzystania z naszych usług.

 

KONSEKWENCJE NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne m.in. do:

 • realizacji/kontynuacji korzystania z Portalu lub Fanpage,
 • zawarcia umowy,
 • uzyskania odpowiedzi na zadane nam pytanie,
 • udział w rekrutacji,
 • przebywanie na terenie LOTAMS

konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji / kontynuacji świadczonych usług.

Podanie przez osobę fizyczną danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego podmiotu danych i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Administrator udostępni dane osobowe tylko jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, bądź gdy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą współpracuje z zewnętrznymi podmiotami:

 • w zakresie dostarczanych usług, w tym: obsługi informatycznej i hostingu, niszczenia dokumentów i ich nośników, zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, obsługi prawnej i podatkowej oraz usługi windykacji należności, a także usług HR (tj. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy),
 • podmiotami, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w których Administrator realizuje usługi, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a Administratorem (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO).

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez LOTAMS przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania, kategoriach danych, ewentualnych odbiorcach, planowanym terminie usunięcia danych, przysługujących prawach);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem, o ile zgoda była podstawa przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2.

Żądania dotyczące realizacji praw osoba, której dane dotyczą może złożyć przesyłając wniosek na adres: daneosobowe@lotams.com.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych jest obowiązkowe, a brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

 

PROFILOWANIE

 

Informujemy, że dane użytkowników Portalu lub Fanpage mogą być profilowane w celach prowadzenia przez nas lepiej dopasowanych do oczekiwań użytkowników działań ofertowych i marketingowych. Jednak nie podejmujemy decyzji jedynie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.

PRAWO DO ZMIANY POLITYKI

 1. W sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub zalecane, w szczególności z uwagi na zmiany prawa, zmiany celów lub podstaw przetwarzania danych osobowych, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych czy regulacje wewnątrzkorporacyjne, jak również w przypadku zmian technologicznych LOTAMS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki, poprzez opublikowanie nowej treści w Portalu.
 2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 17.12.2019 r.

 

­­   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

PLIKI COOKIES

 

Cookies, to pliki zapewniające operatorowi Portalu możliwość kontrolowania jego funkcjonalności, zapobiegania nadużyciom, a także ułatwiające korzystanie ze strony internetowej www.lotams.com

 

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku dostępu do strony internetowej lotams.com, jeśli jest to dozwolone przez przeglądarkę (przeglądarki) Użytkownika lub wyraźnie zatwierdzone przez Użytkownika przy pierwszej wizycie, Portal może automatycznie zapamiętywać informacje o komputerze lub urządzeniu używanym do przeglądania i w tym celu może umieszczać „ciasteczka” (cookies).
  Pliki „cookie” zapewniają administratorowi Portalu możliwość kontrolowania jej funkcjonalności, zapobiegania nadużyciom, a także dają możliwość łatwiejszego korzystania z Portalu. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji w celu zapewnienia użytkownikom jeszcze wygodniejszego korzystania oraz do rozwoju Portalu.
 2. Akceptowanie i włączanie plików „cookies” jest opcjonalne. W każdej chwili możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce i w dowolnym momencie cofnąć zgodę na ich wykorzystanie.
 3. LOTAMS może wykorzystywać pliki cookies między innymi do zapamiętywania preferencji użytkowników (przeglądarka internetowa, rodzaj urządzenia, czcionka, kolory), zabezpieczenia stron internetowych czy prowadzenia kampanii marketingowych. Administrator może gromadzić adresy IP użytkowników, w celu diagnozowania problemów technicznych, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu, a także w celach bezpieczeństwa.
 4. Portal może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych przy czym LOTAMS nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności na nich obowiązujące.
 5. Rodzaju plików cookie, które używamy na Portalu:
  1. Cookies trwałe – zapisują się na urządzeniu Użytkownika, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Pozwalają one na przechowywanie i zapamiętanie informacji o preferencjach;
  2. Cookies sesji – są one niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym – do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z zawartych w niej funkcjonalności. Mają one na celu identyfikację danej sesji (czyli dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie;
  3. Inne cookies (podmiotów zewnętrznych, z którymi LOTAMS współpracuje) – umożliwiają firmom zewnętrznym analizę takich danych jak: liczba odwiedzin, zachowanie użytkowników na stronach internetowych, rodzaj przeglądarek i urządzeń elektronicznych, informacje z plików typu „pixel” czy inne dane behawioralne (np. lokalizacja). Celem gromadzenia i przetwarzania tego rodzaju plików cookies jest zebranie informacji na temat profilu osób odwiedzających strony LOTAMS, ich zachowań oraz preferencji i zainteresowań poszczególnymi produktami. Umożliwiają one wyświetlanie reklam i ofert marketingowych oraz analizę informacji na temat zainteresowania Użytkownika wyświetlonymi materiałami. Firmy, które świadczą usługi analityczne dla LOTAMS, to między innymi Facebook i Google.
 6. Jak można nie wyrazić zgody (lub cofnąć zgodę) na zainstalowanie plików cookies?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. W każdym momencie Użytkownik może modyfikować zarządzanie plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki, jednak obecnie nie ma możliwości wyboru rodzaju cookies, które Użytkownik akceptuje. Cofniecie zgody wyłączy korzystanie z wszystkich plików cookies i może wpłynąć na niektóre funkcje Portalu, powodując całkowite lub częściowe zablokowanie niektórych funkcji Portalu.

W celu dokonania zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików cookies, rekomendujemy skorzystanie z poniższych instrukcji:

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com