„Kształcenie wysokich lotów” RPPK.09.04.00-18-0005/19

Głównym celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia zawodowego do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy. Jednocześnie celem działań przewidzianych w projekcie jest wzmocnienie przewagi kompetencyjnej oraz kluczowych kwalifikacji zawodowych obecnych oraz przyszłych pracowników sektora lotniczego oraz branży usług lotniczych z terenów woj. podkarpackiego poprzez organizację staży dla uczniów i nauczycieli w firmie LOT AMS Sp. z o.o.

Cele szczegółowe:

1. Nawiązanie efektywnej i długotrwałej współpracy pomiędzy LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. – a Partnerami projektu (Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie, Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie) w zakresie modyfikacji procesu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez podpisanie umowy o współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcą oraz utworzenie w ramach projektu zmodyfikowanego programu nauczania.

2. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy poprzez modyfikację treści kształcenia w zawodzie już nauczanym: technik mechanik lotniczy (315317), który będzie objęty patronatem LOT AMS – zostaną utworzone klasy patronackie. Cel utworzenia klas patronackich, to przede wszystkim: zwiększenie efektywności zaangażowania pracodawców w system kształcenia w szkołach partnerskich, możliwość wsparcia merytorycznego ze strony pracodawcy oraz dostosowanie jakości kształcenia do wymagań rynku pracy.

3. Podniesienie umiejętności, kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych u uczniów kształcących się w zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w szkołach partnerskich poprzez praktyki/staże w firmie LOT AMS wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego oraz poprzez udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

4. Wzrost umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach partnerskich i uczących w zawodzie technik mechanik lotniczy poprzez udział w stażu w firmie LOT AMS.

5. Dostosowanie wyposażenia pracowni technik mechanik lotniczy w szkołach partnerskich do warunków odzwierciedlających realne warunki pracy. W tym w ramach projektu przewiduje się wdrożenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb szkół partnerskich. Powyższe materiały dydaktyczne pozwolą na odzwierciedlenie realistycznych warunków pracy w firmie LOT AMS, bez konieczności przebywania w czasie danych zadań serwisowych, bezpośrednio przy samolocie.

Realizacja projektu pozwoli na przygotowanie absolwenta szkoły do wykonywania zadań zawodowych technika mechanika lotniczego w następującym zakresie:

• obsługi liniowej statków powietrznych;

• obsługi hangarowej statków powietrznych;

• oceny stanu technicznej samolotów ich podzespołów i wyposażenia;

• czytania dokumentacji statku powietrznego;

• czytania i wykonywania rysunków technicznych napraw konstrukcji statków powietrznych;

• prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi;

• zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań obsługi technicznej samolotów;

• posługiwania się odpowiednimi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych;

• poszukiwania niesprawności w instalacjach i podzespołach statków powietrznych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 1 362 166,80 zł

Wartość dofinansowania: 1 225 950,12 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia stan na 21.05.2021

 

Informacja o odstąpieniu od zawarcia Umowy z Wykonawcą dla zapytania ofertowego nr 01/9.4/2021 z dnia 11.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania zadane drogą elektroniczną w dniu 25.05.2021 dot. Zapytania ofertowego nr 02/9.4/2021 umieszczonego na Bazie Konkurencyjności

 

Protokół wyboru oferty z dnia 20.06.2021 dot. Zapytania ofertowego nr 03/9.4/2021

Protokół z postępowania dla zapytania ofertowego nr 04_9.4_2021 z dnia 02.07.2021