Unieważnienie postępowania zakupowego dotyczącego zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”

Beneficjent unieważnia zapytanie ofertowe nr 1A/2020/TECHNIKS umieszczone w dniu 02.09.2020 r. na stronie www: https://lotams.com/pl/, zgodnie z zapisem pkt.7, ust.1: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Zleceniobiorcą żadne roszczenia wobec Zamawiającego (Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń)”.