ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE USŁUGI ATESTACYJNEJ

Warszawa, 9 lipca 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. (zwany dalej “LOTAMS”)

z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 45C 02-146 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352848, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej numer NIP 522-294-67-95 i kapitał zakładowy w kwocie 175 470 063,60PLN, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

___________________________________________________________________

WYKONANIE USŁUGI ATESTACYJNEJ

dla LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.

za okres od 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

wykonanie usługi atestacyjnej w LOTAMS w zakresie kontroli obowiązku określonego w art. 178 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2013 r. poz. 139, oraz z 2014 r/poz. 768) za okres od 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r. oraz sporządzenie pisemnego raportu (w języku polskim).

___________________________________________________________________

Zakres prac:

a) usługi atestacyjne w LOTAMS w zakresie kontroli obowiązków określonych w art. 178 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, oraz z 2014 r. poz. 768).

b) przekazanie pisemnego raportu w języku polskim w ilości 3 egzemplarzy oraz w postaci plików PDF.

 

Zawartość oferty:

a) pełna nazwa firmy Oferenta;

b) adres Oferenta (siedziba/miejsce prowadzenia działalności);

c) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z LOTAMS oraz podanie danych kontaktowych takiej osoby (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);

d) wskazanie LOTAMS jako adresata oferty;

e) informacje pisemne o Oferencie, w tym o formie organizacyjno-prawnej prowadzenia przez niego działalności, jego kierownictwie, o liczbie zatrudnionych, w tym biegłych rewidentów;

f) kopia zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania;

g) opis dotychczasowego doświadczenia Oferenta oraz przykładowy wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Oferenta w ciągu ostatnich 2 lat (prosimy o wskazanie doświadczenia w branży, w której działa LOTAMS lub w badaniu podmiotów o podobnym charakterze działalności);

h) oświadczenie o spełnianiu przez Oferenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o wykonaniu usługi atestacyjnej;

i) informacje o zespole, który będzie przeprowadzał badanie;

j) wskazanie metod i proponowanych terminów badania a także przedstawienia terminu przekazania raportu;

k) cena za wykonanie usługi atestacyjnej;

l) warunki płatności;

m) okres ważności oferty (co najmniej 60 dni);

n) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

o) oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobie reprezentującej Oferenta, jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika;

p) referencje udzielone bezpośrednio Oferentowi i dokumenty potwierdzające kompetencje do świadczenia usług będących przedmiotem „Zapytania ofertowego”;

q) propozycja umowy na świadczenie usług stanowiących przedmiot „Zapytania ofertowego”;

r) oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z ofertą.

 

Kryteria oceny oferty:

1. Spełnienie wymogów formalnych zapytania ofertowego.

2. Ocena merytorycznego przygotowania oferenta.

3. Cena za usługi.

Zastrzeżenia:

a) zakres oferty powinien być zgodny z wymaganiami przedstawionymi powyżej; jeśli będzie on rozszerzony o elementy nie występujące w niniejszym zapytaniu lub nie będzie zawierał niektórych z nich, powinno to być wyraźnie zaznaczone;

b) LOTAMS zastrzega prawo kontaktu z wybranymi Oferentami i wyboru optymalnej oferty z uwzględnieniem kryteriów opisanych powyżej;

c) LOTAMS zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny i wyboru ofert;

d) wybór oferty i przekazanie przez LOTAMS informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie oznacza zawarcia umowy pomiędzy Oferentem i LOTAMS. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że informacja o wyborze oferty będzie stanowić zaproszenie do dalszych rozmów;

e) LOTAMS zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak też unieważnienia postępowania ofertowego, również po dokonaniu wyboru jednej z ofert;

f) złożenie oferty oznacza zapoznanie się przez Oferenta z niniejszymi warunkami postępowania ofertowego oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń;

g) wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent;

h) LOTAMS zastrzega sobie możliwość zmiany warunków postępowania ofertowego do chwili wybrania jednej z ofert;

i) zamówienie może być udzielone wyłącznie na podstawie podpisanej przez obie strony umowy;

j) zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi po uzgodnieniu jej treści w formie pisemnej pod rygorem nieważności tj. z chwilą podpisania umowy przez strony lub ostatnią ze stron.

 

Zasady przygotowania i składania ofert:

1. Oferta powinna być przygotowana przez Oferenta w języku polskim, wyceniona w złotych polskich, przedstawiona w kwotach netto.

2. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań oferty.

Podpisaną ofertę, w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. – Oferta na badanie WYKONANIE USŁUGI ATESTACYJNEJ – NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w Biurze Przepustek przy wejściu głównym do siedziby Spółki do godziny 14:00 dnia 24 lipca 2019 r. Oferty będą przyjmowane w dni robocze, w godzinach 7:00- 15:00.

Terminy badania:

Oczekiwany termin rozpoczęcia usługi: 9 września 2019 r.

Oczekiwany termin przekazania raportu: 19 września 2019 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji Oferenci proszeni są o kontakt z:

  •  Stanisław Zarzycki, tel: 536 360 330, e-mail: stanislaw.zarzycki@lotams.com
  •  Aneta Kowalska- Burczaniuk, tel: 536 360 454, e-mail: aneta.kowalska@lotams.com