Słowniczek:

Polityka oznacza niniejszą Politykę Prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie
z kontekstu.
Portal oznacza stronę internetową lotams.com
Użytkownik oznacza osobę korzystającą z Portalu
Administrator, LOTAMS, Spółka – oznacza LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C , 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS , NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Cookies – to pliki zapewniają operatorowi Portalu możliwość kontrolowania jej funkcjonalności, zapobiegania nadużyciom, a także dają możliwość ułatwienia korzystania ze strony internetowej www.lotams.com

1. LOTAMS szanuje i przestrzega prawa Użytkowników Portalu do prywatności.

2. Polityka zawiera informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach Portalu oraz w jaki sposób LOTAMS dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

3. Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Portalu.

4. Właścicielem Portalu i jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Portalu jest LOTAMS.

5. Dane osobowe zbierane przez LOTAMS za pośrednictwem Portalu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności RODO.

6. Dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane w następujących celach:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych
Przedstawienie oferty, marketing, zawarcie umowy; subskrypcja biuletynu informacyjnego (Newsletter);korzystania z  formularza kontaktowego w Portalu, zakładanie i korzystanie z konta Użytkownika
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)
Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
Obsługa procesu składanych reklamacji
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród klientów Administratora
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
Informowanie i promowanie różnego rodzaju wydarzeń i usług
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
Prowadzenie bieżącej rekrutacji
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne
  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  przed zawarciem umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący
  na administratorze danych osobowych)
Przetwarzanie danych osobowych kandydatów
do pracy w przyszłych procesach rekrutacji
 • art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

7. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem danych osobowych jest LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C , 02-146 Warszawa nr KRS 0000352848

8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C , 02-146 Warszawa nr KRS 0000352848
e-mail: daneosobowe@lotams.com.

9. Administrator realizuje prawnie uzasadnione interesy przetwarzając dane osobowe Użytkowników, wymienione w pkt. 6.

10. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych Użytkowników:
1) osoby upoważnione przez Administratora,
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
3) podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy oraz firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe.
4) podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w których Administrator realizuje usługi, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem (art. 49 ust. 1 lit. b RODO).

12. Okres, przez który dane osobowe Użytkowników mogą być przechowywane:
a. okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
b. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
c. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
d. do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów Administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysłania informacji handlowych),
e. po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

13. Informacje o prawach Użytkowników, związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
8) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

14. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji/kontynuacji świadczenia usług w Portalu, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji/kontynuacji świadczenia usług.

15. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając dane osobowe Użytkowników.

16. Informacja o plikach Cookies.
Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku dostępu do strony internetowej www.lotams.com, jeśli jest to dozwolone przez Państwa przeglądarkę (przeglądarki) lub wyraźnie zatwierdzone przez Państwa przy pierwszej wizycie, strona może automatycznie zapamiętywać informacje o Państwa komputerze lub urządzeniu używanym do przeglądania i w tym celu może umieszczać „ciasteczka” (cookies).
Pliki „cookie” zapewniają operatorowi Portalu możliwość kontrolowania jej funkcjonalności, zapobiegania nadużyciom, a także dają możliwość ułatwienia korzystania z Portalu.
Akceptowanie i włączanie plików „cookies” jest opcjonalne.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji w celu zapewnienia Użytkownikom jeszcze lepszych wrażeń oraz do rozwoju Portalu.

17. LOTAMS może gromadzić adresy IP Użytkowników, które mogą być wykorzystywane przy diagnozowaniu problemów technicznych, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu, a także w celach bezpieczeństwa.
18. Portal może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych przy czym LOTAMS nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności na nich obowiązujące.

19. W sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub zalecane, w szczególności z uwagi na zmiany prawa, zmiany celów lub podstaw przetwarzania danych osobowych, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych czy regulacje wewnątrzkorporacyjne, jak również w przypadku zmian technologicznych LOTAMS zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki, poprzez opublikowanie nowej treści w Portalu.

20. Data publikacji Polityki: 1.02.2019

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI MASZ
JAKIEKOLWIEK PYTANIA

AOG +48 536 360 360

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45C
02-146 Warszawa
+48 22 606 8002
office@lotams.com