Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu ds. Finansowych

O G Ł O S Z E N I E

o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu ds. Finansowych

 

spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

na podstawie § 11 ust. 2 Umowy Spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1) muszą posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) muszą posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) muszą posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) muszą spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 powyżej, wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie mogą podlegać ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych oraz nie mogą podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom co do pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeniom do prowadzenia działalności gospodarczej;

5) nie mogą toczyć się wobec nich postępowania karne lub karnoskarbowe, w tym w sprawach określonych w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.);

6) muszą korzystać z pełni praw publicznych;

7) muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

– i nie złoży oświadczenia, że w przypadku gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja członka Zarządu ds. Finansowych Spółki, przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia, członkostwa, aktywności lub pełnienia funkcji, o których mowa w pkt. 1-5 powyżej oraz przedstawi stosowne oświadczenie w brakującym zakresie, przed powołaniem do pełnienia funkcji członka Zarządu ds. Finansowych Spółki.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) życiorys (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie kandydata (w oryginale, podpisane przez kandydata), zgodne z opublikowaną przez Spółkę wraz z niniejszym ogłoszeniem treścią, o:

a) ukończeniu wyższych studiów;

b) co najmniej pięcioletnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

c) co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d) korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

g) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom co do pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeniom do prowadzenia działalności gospodarczej;

h) braku toczących się postępowań karnych lub karnoskarbowych przeciwko kandydatowi, w tym w sprawach określonych w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.);

i) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych kandydata;

j) zapoznaniu się z treścią informacji związanej z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych kandydata, opublikowanej przez Spółkę wraz z niniejszym ogłoszeniem;

k) niepełnieniu funkcji społecznego współpracownika oraz niezatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

l) niepełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

m) niewchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

n) niezatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

o) nieprowadzeniu aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

– lub zamiast jednego lub kilku z oświadczeń, o których mowa pod lit. k-o powyżej, oświadczenie, że w przypadku gdy kandydatowi zaproponowana zostanie funkcja Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki, przed objęciem funkcji zrezygnuje z zatrudnienia, członkostwa, aktywności lub pełnienia funkcji, o których mowa w punktach pod lit. k-o powyżej oraz przedstawi stosowne oświadczenie w brakującym zakresie, przed powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki;

4) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie później niż w terminie 3 miesięcy przed datą złożenia zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym;

5) podpisaną przez kandydata informację związaną z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych kandydata, zgodną z treścią opublikowaną przez Spółkę wraz z niniejszym ogłoszeniem.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Dopuszcza się przedstawienie kopii oryginałów albo odpisów ww. dokumentów, które powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku w trakcie rozmowy

kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub odpisów wydanych przez uprawnione podmioty poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

5. Zgłoszenie kandydata powinno być złożone w terminie 8 dni od dnia publikacji ogłoszenia, tj. do 4 marca 2020 roku, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Warszawie (kod pocztowy: 02-146 Warszawa), ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00; w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu ds. Finansowych spółki LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszenia kandydata, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.

6. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 5 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, tj. do dnia 9 marca 2020 roku.

7. Zgłoszenie kandydata niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ust. 5 powyżej – nie podlega rozpatrzeniu.

8. Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do 16 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, tj. do 20 marca 2020 roku. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki pod adresem: 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45C.

10. Od publikacji ogłoszenia do upływu terminu składania zgłoszeń zgodnie z ust. 5 powyżej, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się w siedzibie Spółki pod adresem wskazanym w ust. 9 powyżej, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, z następującymi dokumentami: Umowa Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., Regulamin organizacyjny Spółki.

11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na Członka Zarządu ds. Finansowych obejmuje w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

2) znajomość zagadnień dot. Rachunkowości;

3) znajomość zagadnień dot. oceny projektów inwestycyjnych;

4) znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa;

5) znajomość zagadnień z zakresu audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;

6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu. Kandydatowi zostaną zwrócone oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania.

13. Kandydatowi, który nie został wybrany, nie przysługuje prawo odwołania się od wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

14. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wysłanego na adres Spółki.

15. Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydata, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu do składania zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po upływie powyższego terminu – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

16. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego złożone przez kandydata dokumenty będzie można odebrać w siedzibie Spółki, w terminie 1 m-ca od publikacji wyników postępowania kwalifikacyjnego.

17. Zwrotowi nie będą podlegały dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie powołany na Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki.

18. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Do pobrania: oświadczenie kandydata

 

W dniu 17 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., z uwagi na występującą w Polsce sytuację epidemiologiczną, podejmując działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, podjęła decyzję o zawieszeniu do odwołania postępowanie kwalifikacyjnego na Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki, wszczętego Uchwałą nr 15/2020/IV Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki.