LOTAMS nawiązuje współpracę ze śląskimi szkołami lotniczymi

26 marca 2019 roku w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbył się Śląski Kongres Zawodowy organizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na wydarzeniu LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) podpisał umowy z dwoma placówkami śląskimi – Technikum nr 4 w Bytomiu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Technikum Lotniczym w Katowicach.

Przedmiotem podpisanych porozumień jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem a szkołami oraz objęcie patronatem klas o profilu technik awionik i. LOTAMS wesprze merytorycznie kadrę pedagogiczną w opracowaniu programów nauczania dla klas lotniczych, organizacji specjalistycznych szkoleń dla uczniów lub pracowników szkoły oraz zapewni atrakcyjne praktyki i staże dla przyszłych awioników lotniczych.
Porozumienia zostały podpisane przez Dyrektora Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu LOTAMS – Marcina Kwietniaka, Dyrektora Technikum nr 4 w Bytomiu – p. Beatę Kołodziejczyk oraz Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (organu prowadzącego Technikum Lotnicze w Katowicach) – p. Jacka Kwiatkowskiego.

Podpisanie porozumień to zwieńczenie działań prowadzonych przez nas na Śląsku od kilku miesięcy. Poprzez współpracę ze szkołami LOTAMS, jako pracodawca, zaczyna mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia swoich potencjalnych pracowników. Szkoły mogą dzięki tej współpracy zaoferować swoim uczniom kompleksowy proces nauczania, niezbędny do podjęcia pracy w tak odpowiedzialnym
i wymagającym zawodzie. Sami uczniowie z kolei otrzymują unikalną możliwość kontaktu z najnowocześniejszymi samolotami oraz praktycznej nauki zawodu poprzez staże i praktyki w renomowanym przedsiębiorstwie. Jestem przekonany, że absolwenci obu placówek w niedalekiej przyszłości zasilą kadrę naszej spółki – dodaje Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu – p. Marcin Kwietniak.

Umowa o współpracy formalizuje wcześniejsze działania firmy LOTAMS i szkoły w zakresie podnoszenia jakości nauczania w zawodzie technik awionik. Współpraca wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych uczniów w powiązaniu z realnymi warunkami pracy w zawodzie, co umożliwi absolwentom dobre wejście na rynek pracy i funkcjonowanie na nim. Istotny jest także fakt połączenia wsparcia, którym objęci zostaną uczniowie, ze wsparciem dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy będą mieli możliwość udziału w szkoleniach specjalistycznych. Pozwoli to na aktualizację ich wiedzy, jakże istotną w naukach technicznych, a szczególnie w branży lotniczej – komentuje Dyrektor Technikum nr 4 w Bytomiu – p. Beata Kołodziejczyk.

Podpisane dokumenty i zawarte w nich regulacje idealnie wpisały się w tematykę Kongresu, która dotyczyła m.in. upowszechnienia zmian w szkolnictwie branżowym i przedstawienia rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego. Innymi kluczowymi kwestiami były dostosowanie oferty kształcenie zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz przedstawienia praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami.

Podpisanie porozumienia o współpracy stanowi formalne przypieczętowanie nawiązanej już wcześniej współpracy z firmą LOTAMS. Ze strony reprezentantów firmy spotkaliśmy się do tej pory z ogromną życzliwością, otwartością i godnym podziwu profesjonalizmem. Liczę na to, że będziemy mogli rozwinąć naszą współpracę w zakresie wsparcia merytorycznego i kadrowego. Pozyskanie patronatu kolejnej znaczącej firmy lotniczej dla szkoły spowoduje z pewnością wzrost prestiżu naszej placówki na rynku edukacyjnym – dodaje Dyrektor Technikum Lotniczego w Katowicach – p. Anna Przybył.