Boeing

Informacja o administratorze

danych osobowych

W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 128 170 107,00 zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116; e-mail: daneosobowe@lotams.com („Administrator”) informuje niniejszym:

 

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa nr KRS 0000352848


2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa nr KRS 0000352848

 e-mail: daneosobowe@lotams.com


3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Cel przetwrzania danych  

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Prowadzenie bieżącej rekrutacji 
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne
  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  przed zawarciem umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący
  na administratorze danych osobowych)
   
Przetwarzanie danych osobowych kandydatów  
do pracy w przyszłych procesach rekrutacji  
 • art. 6 ust. 1 lit. A RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

 

 

 

 

 

 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora:

Administrator  nie realizuje prawnie uzasadnionych interesów przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

 

5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a.       do momentu zakończenia procesu rekrutacji – w przypadku bieżących rekrutacji,

b.      do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody.

 

8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,

3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,

4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie maila zawierającego informację o cofnięciu zgody na adres e-mail: daneosobowe@lotams.com  

8) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

9. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwości zawarcia umowy o pracę/zlecenia/o dzieło/o świadczenie usług/o współpracę. 

 

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

 

Administrator nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.

 

Produkty i usługi
Warsztaty
Infrastruktura
Klienci i partnerzy
Certyfikaty
O nas
BIP