Boeing

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 


 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 03/2017/II

Rady Nadzorczej LOTAMS Technical Support sp. Z o. o.

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 16 marca 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko

Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu LOTAMS Technical Support sp. Z o. o.

z siedzibą w Warszawie

 

 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 747) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. W sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Z 2003 r. nr 55, poz. 476 z późn. zm.)

 

Rada Nadzorcza spółki LOTAMS Technical Support sp. Z o. o. Z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu LOTAMS Technical Support sp. Z o. o. Z siedzibą w Warszawie.

 

  1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1)     korzystać  z pełni praw publicznych;

2)     posiadać pełną zdolności do czynności prawnych;

3)     posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

4)     posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

5)     posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

6)     na stanowisku Prezesa Zarządu spełniać następujące wymogi:

a)     posiadać wiedzę zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;

b)     znać zagadnienia związane  z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

c)     znać zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

d)    mieć doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu
w spółce.

Posiadać wiedzę z zakresu:

a)      rachunkowości;

b)     oceny projektów inwestycyjnych;

c)      finansów przedsiębiorstwa;

d)     audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

e)      planowania zadań i zasobów;

f)      organizowania procesów wytwórczych;

g)     logistyki procesów wytwarzania;

h)     zarządzania jakością.

i)       zasad i przepisów prawa pracy;

j)       roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;

k)     zbiorowych stosunków pracy;

l)       polityki rekrutacyjnej;

m)   systemu ocen i motywacji;

n)     szkoleń i rozwoju pracowników.

 

7)     na stanowisko Członka Zarządu spełniać następujące wymogi :

a)     posiadać wiedzę zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;

b)     znać zagadnienia związane  z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

c)      znać zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

d)     mieć doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu
w spółce.

Posiadać wiedzę z zakresu:

a)     analizy rynku i konkurencji;

b)     marketingu;

c)     promocji;

d)    sprzedaży;

e)     public relations.

 

Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

  1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1)             życiorys (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

2)             list motywacyjny,

3)             oświadczenia o:

-                     ukończeniu wyższych studiów;

-                     co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

-                     korzystaniu z pełni praw publicznych;

-                     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

-                     niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

-                     braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi;

-                     niekaralności kandydata.

4)             wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez LOTAMS Technical Support sp. Z o.o. Z siedzibą
w Warszawie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2135)”,

5)             inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

  1. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

  2. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie LOTAMS Technical Support sp. Z o. o. przy ul. 17 Stycznia 45C, lok. P43.1.32BB, 02-146 Warszawa , od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00 w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko  Prezesa Zarządu LOTAMS Technical Support sp. Z o.o.” lub „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko  Członka Zarządu LOTAMS Technical Support sp. Z o. o.” LOTAMS Technical Support sp. Z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie

  3. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływnie terminu wskazanego w pkt 4 powyżej, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. W przypadku jednak przyjęcia przez LOTAMS Technical Support sp. Z o.o. Z siedzibą w Warszawie koperty zawierającej zgłoszenie po upływnie terminu wskazanego w pkt 4 powyżej, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.

  4. Z zastrzeżeniem treści pkt 5 powyżej, zgłoszenia złożone po upływnie terminu wskazanego w pkt 4 powyżej, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt 1, 2 i 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

  5. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 3 dni od upływu terminu wskazanego w pkt 4 powyżej.

  6. Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą usługi kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.

  7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do 7 dni od upływu terminu wskazanego w pkt 4 powyżej. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie LOTAMS Technical Support sp. Z o.o. przy ul. 17 Stycznia 45C, lok. P43.1.32BB, 02-146 Warszawa.

10.  Od publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń zgodnie z pkt 4 powyżej, w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: Akt Założycielski Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, Regulamin organizacyjny Spółki.

11.  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje w szczególności:

a)             Wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b)             Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

c)             Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

d)            Znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

e)             Znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

f)              Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

g)             Wiedzę w zakresie analizy ryku i konkurencji;

h)             Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

i)               Znajomość zagadnień w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

12.  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Członka Zarządu obejmuje w szczególności:

a)      Wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

b)     Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

c)      Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

d)     Znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

e)      Znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

f)      Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

g)     Wiedzę w zakresie analizy ryku i konkurencji;

h)     Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

i)       Znajomość zagadnień w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

13.  O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydatowi zostaną zwrócone oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania.

14.  Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na adres Spółki.

15.  Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń - za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

Produkty i usługi
Warsztaty
Infrastruktura
Klienci i partnerzy
Certyfikaty
O nas
BIP